ஐக்கிய இந்து ஆலயம்
ఐక్య హిందూ దేవాలయం

                         


The United Hindu Temple
177 East Covina Blvd, Covina, CA 91722
(A Non-profit Organization)
Phone:  (323) 327-8903
Email: 
noelrajah@aol.com